menu zatvoriť menu

PRAVIDLÁ PRIHLÁSENIA:

Každé školenie, ktoré organizujeme sa nachádza v časti „Aerobic – podujatia“. Leták k jednotlivým školeniam obsahuje všetky potrebné údaje (dátum, miesto, mená školiteľov, cenu, …). Spôsob prihlásenia na jednotlivé podujatia je vždy rovnaký:

 1. svoju účasť nahláste koordinátorovi Školiaceho centra aerobiku:
  Michaela Ivanovičová – tel. čísle: 0905 / 970 515, mail:  aerobic@pohoda-club.sk
 2. až po prihlásení na vyššie uvedenom čísle (a potvrdení, že je ešte voľné miesto) uhradíte príslušné štartovné na jeden z týchto účtov:
  0284253180 / 0900 (SLSP)
            IBAN: SK64 0900 0000 0002 8425 3180          BIC: GIBASKBX
  4008447155 / 7500
  (ČSOB) – pre tých ktorí budú požadovať vystavenie faktúry
           IBAN: SK97 7500 0000 0040 0844 7155          BIC: CEKOSKBX
  Pri platbe uveďte Vaše meno (resp. organizáciu na ktorú budete požadovať vystaviť faktúru) a ako variabilný symbol uveďte dátum konania akcie v tvare (DDMMRRRR).
 3. štartovné za školenie musíte uhradiť podľa dátumu na propozíciach. Až uhradením štartovného nastáva definitívna rezervácia miesta na školení.
       a) ak uhradíte štartovné vopred (zväčša uvádzame 30 dní vopred), platíte nižšie štartovné
       b) ak uhradíte štartovné po tomto termíne, alebo v hotovosti v deň školenia, platíte vyššie
  štartovné
  (výnimku majú iba členovia nášho klubu)
  POZOR:
  – pri zaplatení nižšej ceny po uvedenom termíne, budeme požadovať doplatenie rozdielu priamo v deň školenia !!!
  – definitívna rezervácia miesta na školení nastáva až po úhrade štartovného !!!